PRIVACYPROTOCOL

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens). De Sieger-White Stichting werkt conform een privacyprotocol. Hieronder lichten wij u in over de wijze waarop de stichting persoonsgegevens verwerkt.

De kernactiviteiten van de Sieger-White Stichting zijn het in leven houden van het gedachtegoed van Fred en Helen Sieger, het fungeren als klankbord voor zowel het werk als leven van beide kunstenaars voor musea, galeries en andere instellingen en de tweejaarlijkse uitreiking van de Sieger-White Award. De Sieger-White Stichting streeft ernaar het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. Voor het uitvoeren van onze activiteiten is beperkt gebruik en opslag van persoonsgegevens noodzakelijk. De Sieger-White Stichting gebruikt deze informatie om met relaties, partners of bezoekers te communiceren en hen te informeren over activiteiten die door de Sieger-White Stichting worden georganiseerd, uitgevoerd of ondersteund. De stichting bewaart uitsluitend contactgegevens en correspondentie en zet deze niet in voor marketing- en commerciële doeleinden. Ook worden deze gegevens niet zonder toestemming met derden gedeeld en worden er niet meer gegevens verzameld dan nodig voor het uitvoeren van onze activiteiten. Onze website maakt geen gebruik van cookies en er wordt door de stichting ook geen andere online-bezoekersinformatie vergaard. De Sieger-White Stichting verstuurt geen (digitale) mailings of nieuwsbrieven en onderhoudt geen database met contactgegevens voor dergelijke toepassingen. In het verleden heeft de Sieger-White Stichting wel een commercieel doel gehad in de vorm van verkoop van schilderijen uit de nalatenschap van Fred en Helen Sieger. De hierbij verkregen persoonsgegevens zijn zorgvuldig geanonimiseerd of volledig verwijderd.

De Sieger-White Stichting bewaart deze gegevens vanaf de oprichting in een archief dat enkel toegankelijk is voor het daartoe aangewezen bestuurslid. Persoonsgegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd en niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Gegevens die verouderd of niet langer noodzakelijk zijn, worden door de Sieger-White Stichting vernietigd. Bestuursleden hebben een geheimhoudingsplicht en zullen data niet voor andere doeleinden toepassen dan waarvoor ze verkregen zijn.

In geval van een onverhoopt datalek zal dit direct gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens – zoals BSN-nummers, medische gegevens, religie, politieke voorkeuren en ras-/etnische informatie – worden door de stichting principieel niet verzameld.

Correspondentie via het contactformulier op de website wordt rechtstreeks doorgestuurd naar info@siegerwhitestichting.nl en niet bewaard op de website of een serveromgeving.

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt uw toestemming op ieder moment intrekken of wijzigen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@siegerwhitestichting.nl. Uw gegevens worden dan binnen één maand gewijzigd. Indien u verdere vragen heeft over de wijze waarop de Sieger-White Stichting met persoonsgegevens omgaat, kunt u zich eveneens richten tot bovenstaand e-mailadres.

Verwerkingsovereenkomsten

De Sieger-White Stichting is niet dusdanig ingericht dat er een veelvuldige of frequente mate van uitwisseling van persoonsgegevens vereist is om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren. De stichting beperkt dit tot het minimum. Indien de Sieger-White Stichting gebruikmaakt van externe leveranciers of samenwerkt met partners worden schriftelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten, waarin het volgende wordt vastgelegd:

  • De verwerker mag de eventueel aangeleverde persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
  • Personen in dienst van de verwerker hebben geheimhoudingsplicht.
  • Verwerker mag de werkzaamheden niet aan derden (een ‘subverwerker’) uitbesteden.
  • De datum waarop de verwerker de door u aangeleverde gegevens moet wissen.
  • Zonder schriftelijk akkoord van de betrokkene(n) en de verwerker op bovenstaande worden er door de Sieger-White Stichting geen persoonsgegevens overgedragen.